กำลังเตรียมแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่

เลือกความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เลือกเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติ

เลือกความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เลือกความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


  ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
  ผู้ประสานงานหลัก

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน

  รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

  เป้าหมาย

  พื้นที่การดำเนินการ


  โครงการที่ดำเนินการ

  * Q (Quarter) คือ ไตรมาสภายในปีงบประมาณ ของโครงการ/การดำเนินงาน


  แหล่งเงิน

  เงินงบประมาณแผ่นดิน

  บาท
  บาท

  เงินรายได้ของหน่วยงาน

  บาท

  เงินกู้

  บาท
  บาท

  งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น)

  ที่มาของงบประมาณ จำนวนงบประมาณ
    เพิ่มข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น

  สรุป

  บาท
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

  แผนการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2562

  ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
  พ.ศ. 2551
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  บาท
  คำเตือน! ยอดรวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด และยอดรวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายมีค่าไม่ตรงกัน
  บาท

  ไม่ต้องรายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 2561

  ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  บาท
  บาท
  ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

  สรุปผลการดำเนินงาน

  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

  ข้อเสนอแนะ


  ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  บาท
  บาท
  ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

  สรุปผลการดำเนินงาน

  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

  ข้อเสนอแนะ


  ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  บาท
  บาท
  ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  สรุปผลการดำเนินงาน

  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

  ข้อเสนอแนะ