กำลังเตรียมแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่

เลือกความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เลือกเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติ

เลือกความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เลือกความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ผู้ประสานงานหลัก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

เป้าหมาย

พื้นที่การดำเนินการ


โครงการที่ดำเนินการ

* Q (Quarter) คือ ไตรมาสภายในปีงบประมาณ ของโครงการ/การดำเนินงาน


ผิดพลาด! เนื่องจากโครงการที่นำเข้าระบบเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ดังนั้นจำเป็นต้องระบุจำนวนงบประมาณที่ใช้ในโครงการอย่างน้อย 1 แหล่ง
แหล่งเงิน

เงินงบประมาณแผ่นดิน

บาท
บาท

เงินรายได้ของหน่วยงาน

บาท

เงินกู้

บาท
บาท

งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น)

ที่มาของงบประมาณ จำนวนงบประมาณ
  เพิ่มข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น

สรุป

บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
พ.ศ. 2551
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
คำเตือน! ยอดรวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด และยอดรวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายมีค่าไม่ตรงกัน
บาท

ไม่ต้องรายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานของโครงการ

ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

บาท
บาท
ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ


ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

บาท
บาท
ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ


ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

บาท
บาท
ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ


ส่วนรายงานความคืบหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ความคืบหน้าต่อเป้าหมายโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไม่มีกิจกรรมที่ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

บาท
บาท
ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ