รายชื่อโครงการ / การดำเนินงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ* จัดการเอกสาร

* สถานะบันทึกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการอนุมัติ